Hoge Steun Obligaties

Update oktober 2014: de inschrijving voor de obligatie-lening is nu gesloten. Dank aan allen die eraan meedoen, we hebben in totaal €12.000 opgehaald! Lees hier al enkele van de eerste resultaten in 2014 🙂

Download hier de brochurehet reglement en het inschrijfformulier.

Waarom een obligatielening?

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in 2014 onze nieuwe acco­modatie realiseren. Een mooie apotheose van een lange weg!

We hebben een sluitende inves­terings- en exploitatie-begroting. De vaste lasten zullen wel hoger zijn dan voorheen, daardoor zit er in de eerstkomende jaren weinig rek in onze lopende begroting. Maar we willen natuurlijk wel de mogelijk­heden die onze nieuwe accomodatie biedt van het begin af aan optimaal benutten voor het behoud van de huidige leden en voor het werven van nieuwe leden met speciale aandacht voor de jeugd. Concreet is geld nodig voor:

 • Jeugdmateriaal
 • Opleiding kader
 • Inrichting clubhuis en werkplaats

Daarom kloppen we bij u aan voor een helpende hand. In deze brochure leest u hoe u KV Zeeburg kunt helpen bij de financiering van de nieuwe activiteiten.

Hoe werkt de obligatielening?

KVZ geeft 100 “Hoge Steun Obligaties” van €250,- uit, waarmee de totale obligatielening op €25.000,- komt. De aanbieding van de obligatielening is in beginsel gericht op de leden van de vereniging en hun familie- en kennissenkring maar iedere rechtspersoon die KV Zeeburg een warm hart toedraagt kan meedoen. De Hoge Steun Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar. Vanaf het 6e jaar zal de vereniging jaarlijks 20% van de obligatielening aflossen. Middels loting zal bepaald worden welke obligaties terug zullen worden betaald. Dit betekent dat u uiterlijk na 10 jaar uw inleg weer teruggeboekt krijgt. Over de hoofdsom wordt 2% rente per jaar vergoed. Het is mogelijk om meer dan één obligatie aan toonder te kopen voor €250,- per stuk.

Wat houdt een obligatielening in?

Een obligatielening is een geldlening, in dit geval een geldlening aan KV Zeeburg. Voor de geldlening aan KV Zeeburg krijgt u een obligatie, ter waarde van het bedrag waarvoor u door middel van het inschrijvings­formulier hebt ingetekend. Binnen een vastgestelde termijn (in dit geval 10 jaar) dient de lening te worden afgelost.

De voornaamste kenmerken van lening zijn:

 • Nominale waarde €250,-
 • Minimale deelname €250,-
 • Op naam gesteld van de obligatiehouder
 • Storting ineens
 • Looptijd 10 jaar
 • 2% rente op de hoofdsom (dus geen rente op rente)
 • Vanaf het 6e jaar zal ieder jaar 20% middels loting worden terugbetaald
 • Uiterlijk in het 10e jaar wordt de hoofdsom aan u terugbetaald.

Het maximale bedrag dat via de lening wordt uitgegeven bedraagt €25.000,-. Obligatiehouders die afzien van hun recht op aflossing, kunnen het betreffende bedrag in mindering brengen op hun belastbare inkomen bij de fiscus, door het als schenking op te voeren.

De obligatiehouder

De aanbieding van de obligatielening is in beginsel gericht op de leden van de vereniging en hun familie- en kennissenkring maar iedere rechtspersoon die KV Zeeburg een warm hart toedraagt kan meedoen. De obligatiehouders worden opgenomen in het register van obligatiehouders. De obligaties worden opvolgend genummerd en toegewezen. Afgeloste obligaties worden niet opnieuw uitgegeven. Er worden speciale obligatiebewijzen verstrekt. De obligaties en de vorderingen van de obligatiehouders jegens de vereniging zijn overdraagbaar bij akte, waarbij de verkrijger tevens de verplichtingen aanvaardt die krachtens de obligatie op de obligatiehouder rusten. Aflossing van de obligaties geschiedt bij loting. De aflossing van de obligaties wordt gefinancierd uit de contributies, verhuur van de stallingsplekken voor kano’s, sponsorinkomsten en giften.

 

Geef een reactie